ANVÄNDARVILLKOR

1. Allmänt

Leira är en vårdgivare som tillhandahåller vård fysiskt men även via en digital vårdtjänsteplattform. Dessa allmänna villkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan Leira Therapeutics AB, org. nr 559199-2853 (”Leira”), och dig som användare när du söker vård hos oss eller nyttjar någon av våra andra tjänster. Med detta avses för närvarande fysiska besök på vårt kontor i Stockholm samt användandet av de funktioner som finns i vår digitala vårdtjänsteplattform inklusive, men inte begränsat till, meddelandefunktion, chat och videotjänst (tillsammans ”Tjänsterna”).

Begreppen ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”våra” när de används i dessa Användarvillkor betyder Leira och dess underleverantörer. Termen ”du”, ”din”, ”dig” och ”dina” när de används i dessa Användarvillkor betyder alla användare av Tjänsterna (”Användaren”). Gemensamt benämns Leira och Användare för ”Parterna” och individuellt för ”Part”.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa Användarvillkor i den senaste versionen som regelbundet uppdateras och återfinns på Leiras webbplats, www.leira.se, (”Webbplatsen”). Du bör därför se över dessa Användarvillkor regelbundet eftersom de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant samtycke innan förändringen träder i kraft.

Notera att våra Tjänster inte är till för personer som befinner sig i akut kris. För det fall du eller ditt barn är i akut behov av vård ska du omedelbart kontakta din närmaste psykiatriska akutmottagning eller ringa 112.

2. Registrering

Första gången du bokar ett besök hos oss (fysiskt eller digitalt) får du ett personligt konto i vår vårdtjänsteplattform (”Användarkonto”).

För att kunna nyttja Tjänsterna krävs att du kan legitimera dig med e-legitimation (Bank-ID). Som huvudregel är det endast tillåtet att använda Tjänsterna för personligt vårdbehov. Den som är vårdnadshavare för ett barn har däremot rätt att använda Tjänsterna för att söka vård för barn som denne är vårdnadshavare för.

3. Leiras ansvar

Detta avsnitt reglerar vårt ansvar för att tillhandahålla Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls för att ge våra befintliga samt nya klienter en enklare och smidigare åtkomst till hälso- och sjukvård.

Vid tillhandahållande av Tjänsterna ansvarar Leira för att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk. Däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientdatalagen (2008:355), och gällande föreskrifter.

Leira ansvarar också för att den vårdpersonal som levererar Tjänsterna besitter tillräcklig kompetens för utförandet av Tjänsterna.

Leiras målsättning är att Tjänsterna alltid ska vara tillgängliga och fungera felfritt. Oförutsedda händelser, tekniska störningar m.m. kan dock utgöra ett hinder för dig att använda vår Tjänster. Leira ansvarar inte för tillgängligheten i Tjänsterna.

Ifall problem uppstår med åtkomst till Tjänsterna eller som på annat sätt medför att Användaren behöver stöd med att använda Tjänsterna så ber vi Användaren skyndsamt informera Leira på info@leira.se.

Leira är inte skyldig att, förutom när det framgår av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av skada du lidit på grund av exempelvis, men inte uteslutande, tekniska fel, brister, eller annat avtalsbrott från Leiras sida.

4. Användarens ansvar

Detta avsnitt reglerar Användarens ansvar vid användande av Tjänsterna. Med dessa avses för närvarande fysiska besök på vårt kontor i Stockholm samt användandet av de funktioner som finns i vår digitala vårdtjänsteplattform (exempelvis meddelandefunktion, chat och videotjänst).

Användaren förbinder sig att:

(i) endast använda Tjänsterna på ett sätt som är i enlighet med tillämplig lagstiftning och gällande regelverk;

(ii) endast använda Tjänsterna för sitt eget vårdbehov eller för ett barn som man är vårdnadshavare för;

(iii) kontinuerligt tillse att den information Användare lämnat är korrekt, komplett och uppdaterad, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress;

(iv) inte använda Tjänsterna på ett sätt som endera indirekt och/eller direkt kan åsamka skada för Leira eller någon annan person;

(v) inte låta någon annan erhålla åtkomst till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till ditt Användarkonto;

(vi) omgående meddela Leira ifall du misstänker att någon annan person fått tillgång till ditt Användarkonto; och

(vii) ifall tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsterna i enlighet med det belopp och inom den tid som Leira anger.

5. Betalning och priser

För att du ska få tillgång till Tjänsterna måste du betala i enlighet med den prislista som du finner på Webbplatsen.

För det fall Användaren eller dennes barn uteblir från besök tas fullt pris ut om Användaren inte lämnar återbud senast 24 timmar före besöket. Det gäller även ifall klientens besök sker utan kostnad (t.ex. Användare med frikort). Vilka belopp som debiteras framgår under ”Frågor & Svar” på Webbplatsen.

Ifall Användare inte betalar i tid kan Leira komma att ta ut en påminnelseavgift samt ränta.

6. Användarens avtalsbrott

För det fall Användaren bryter mot Användarvillkoren eller Leira misstänker att så sker har vi rätt att bland annat, men inte uteslutande, omgående ta bort Användarens åtkomst till Tjänsterna och ta bort information från Tjänsterna som Leira finner strider mot Användarvillkoren. Notera dock här att Leira i egenskap av vårdgivare lyder under Patientdatalagen (2008:355) varför det kan finnas en skyldighet för Leira att spara viss information i minst tio år. Vi kan även av andra skäl behöva spara viss information, exempelvis sådan information vi anser att vi behöver för att kunna ta tillvara våra rättigheter i en eventuell rättslig tvist.

Användare som bryter mot Användarvillkoren har ingen rätt till återbetalning av redan avlagda avgifter. Användaren riskerar också att bli skadeståndsskyldig.

7. Fel i Tjänsterna och ansvarsbegränsning

Användningen av Tjänsterna är på din egen risk. Tjänsterna tillhandahålls ”som de är” och ”som tillgängliga”. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig tvingande lagstiftning ger Leira ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, när det gäller t.ex. men inte uteslutande, Tjänsternas innehåll, lämplighet eller tillgänglighet. Det finns heller ingen som helst garanti för att den information som framgår i Tjänsterna är felfri.

Leira är inte skyldig att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från Leiras sida, såvida inte annat följer av tillämplig tvingande lagstiftning.  Leira lämnar aldrig ersättning för s.k. indirekta skador.

Om Användaren vill framställa ett ersättningskrav måste Användaren skyndsamt och inom skälig tid från att denne upptäckt en skada, informera Leira om felet. Om Användaren inte gör det, förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

För det fall det är ett fel som Leira ansvarar för, så äger Leira rätt att först och främst avhjälpa felet. Detsamma gäller om det är någon av Leiras underleverantörer som ansvarar för felet.

8. Force majeure

Om Leiras fullgörande av sina åtaganden enligt Användarvillkoren försvåras eller förhindras med anledning av en omständighet som Leira inte kunnat råda över och vars följder Leira inte kunnat råda över och vars följder Leira inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom t.ex., men inte begränsat till, allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, pandemi, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9. Immateriella rättigheter

Leira äger samtliga immateriella rättigheter på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till logotypen, material som Leira publicerar i Tjänsterna, texter på Webbplatsen och dokument så som dessa Användarvillkor (”Skyddat Material”). Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och rättigheterna kopplade härtill tillfaller Leira.

Varken Användaren eller annan person får använda Skyddat Material för kommersiella ändamål utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från Leira.

10. Personuppgifter

För Leira är din integritet viktig och vi gör allt vi kan för att tillse din trygghet. Leira behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår av vår integritetspolicy. Du finner alltid en uppdaterad version av aktuell policy på vår Webbplats.

11. Avtalstid och uppsägning

Aktuellt avtal gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Användaren registrerat ett Användarkonto.

Parterna har rätt att säga upp Avtalet när man vill. Sådan uppsägning ska, likt övrig kommunikation mellan Parterna med anledning av Användarvillkoren, ske per e-post. Samtliga meddelanden till Leira som avser dessa Användarvillkoren skickas till info@leira.se.

Om Användaren agerar i strid med Användarvillkoren, eller förefaller agera i strid med Användarvillkoren, kan Leira komma att vidta flertalet åtgärder, däribland omgående ta bort ditt Användarkonto och din åtkomst till våra Tjänster. Användare som har avstängts i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Användarkonto utan att Leira godkänner detta.

12. Förändringar i Tjänsterna och överlåtelser

Leira kan när som helst och utan att informera dig på förhand besluta att förändra eller ersätta Tjänsterna med annan/andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om det.

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Leira genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag, helt eller delvis. Du får inte överlåta din rätt enligt dessa Användarvillkor till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Leira.

13. Tvist och lagval

Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren.

Tvist hänförlig till Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

För det fall du har synpunkter på Tjänsterna i den del de avser vård för vilket Leira är ansvarig, uppmanas du kontakta oss på info@leira.se. För synpunkter på den vård som Leira tillhandahållit har du dessutom möjlighet att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 11 november 2020.

©2023 Leira Therapeutics AB. Användarvillkor. Integritetspolicy.